Model digitalne zrelosti

Model digitalne zrelosti je orodje za pomoč pri digitalizaciji podjetja. Z modelom učinkovito ocenimo trenutno stanje digitalizacije, prepoznamo ključne vrzeli in podjetju pomagamo pri strategiji digitalizacije. Ker je digitalizacija proces ki, se nikoli ne konča, model omogoča spremljanje stanja digitalizacije v času. Z modelom uporabljamo večdimenzijsko kriterijsko funkcijo ključnih elementov digitalizacije.

Ključni elementi

 • Procesi
 • Organizacijska struktura
 • Zaposleni
 • Organizacijska kultura
 • Tehnologija
 • Stranke
 • Podatki

Celovito, digitalno podprti procesi, ki omogočajo uporabo tehnologije in učinkovito zbiranje, analizo in izrablja podatkov pri poslovanju. S tem lahko podjetja izboljšajo poslovno uspešnost in učinkovitost. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Se podatki zbirajo strukturirano v celotni organizaciji?
  • Ima podjetje notranje kompetence in sisteme za strukturirano analizo podatkov?
  • So poslovni procesi enolično strukturirani?
  • Ima podjetje uveden koncept upravljanja sprememb?

Način organiziranja aktivnosti in nalog, koordinacija zaposlenih in upravljanje z namenom prilagajanja digitalni preobrazbi in učinkovite integracije razvijajočega digitalnega poslovanja v celotni organizaciji. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Položaj vodje za digitalizacijo v organigramu družbe.
  • Podjetje vzpodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med oddelki in lokacijami?
  • So vloge glede zbiranja podatkov, manipulacije s podatki, informacijske podpore, itd. jasno opredeljene in dodeljene?
  • So v primeru zunanjega izvajanja informatike zahteve in pričakovanja dobro opredeljena?
  • Organizacijska struktura zagotavlja, da so zaposleni deležni potrebnega usposabljanja za uporabo digitalnih sistemov in digitalnih procesov pri njihovem vsakdanjem delu?
  • Ali ukrepe in ideje za nove digitalne dejavnosti sprožajo tako vodstvo kot zaposleni?

Ustreznost znanj zaposlenih iz vidika strategije digitalizacije. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Imajo zaposleni v celotni organizaciji digitalne zmožnosti, kompetence in spretnosti, ki se nenehno osvežujejo?
  • So zaposleni dobro pripravljeni in se zavedajo prihajajočih sprememb v nikoli končanem procesu digitalizacije?
  • So zaposleni angažirani, motivirani in pripravljeni sodelovati v strateških spremembah znotraj organizacije?
  • Ali so zagotovljeni človeški viri za procese digitalizacije in vloge natančno opredeljene?

Nabor vrednot, praks in splošnih pričakovanj zaposlenih potrebnih za uspešno digitalizacijo. V elementu so vključeni tudi poslovodeči podjetja. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Ali vodstvo razume in podpira digitalizacijo?
  • Ali zaposleni v organizaciji aktivno podpirajo digitalni razvoj organizacije, procesov in spremljajočih sprememb?
  • So digitalne tehnologije in digitalizacija del korporativnega jezika in dialoga v celotni organizaciji?

Različne kombinacije informacijske tehnologije, ki jih organizacije uporabljajo v svojih procesih, produktih in storitvah. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Podjetje uporablja in v celoti izkorišča vse tehnološke komponente, kot so poslovne aplikacije, omrežje, tehnološka arhitektura, varnost, podatki in analitika podatkov?
  • Se podjetje redno ukvarja s potencialom prihajajočih tehnologij, kot so robotika (RPA), internet stvari (IoT), obogatna ali razširjena resničnost, umetna inteligenca, strojno učenje?

Celostno razumevanje strank skozi in s pomočjo digitalizacije v smislu zbiranja in analize podatkov ter poslovanje preko novih digitalnih kanalov. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Kakšna je vloga strank in partnerjev pri razvoju digitalnega poslovanja podjetja?
  • Ali oddelki za trženje, prodajo in nabavo učinkovito izkoriščajo digitalne in nove tehnologije za zagotavljanje konceptov SCM in CRM?
  • Je podjetje digitalno povezano s partnerji in strankami za zbiranje podatkov v celotni vrednostni verigi?
  • Podjetje izkorišča svoje digitalne zmogljivosti in kompetence, da bi prepoznalo nove trende na trgu in se odzvalo na spreminjajoče se razmere s prilagojenim pristopom?

Celovito upravljanje s podatki v celotnem življenjskem ciklu podatkov. Podatki predstavljajo osnovno komponento digitalizacije, ki je praviloma močno podcenjena. Nekatere teme, ki bi jih podjetja morala obravnavati, so naslednje:

  • Ali podjetje razpolaga z doslednimi in zanesljivimi podatki?
  • Je v podjetju uveden management podatkov?
  • Ali podjetje zbira podatke na strukturiran način v vseh funkcijah in procesih organizacije?
  • Način analize podatkov za poslovne odločitve zaposlenih in vodstva.

Reference

Pomoč pri notranjem in regulativnem obremenitvenem testiranju. Razvoj ARDL-BACE PD in LGD modelov za obremenitveno testiranje, razvoj makroekonomskih scenarijev in staging modul.

EBA EU-Wide Stress Test vaja, vključno z IFRS9 (MSRP9) PD/LGD pregledom modelov, razvoj referenčnih (benchmark) PD/LGD/EAD modelov, izračun IFRS9 (MSRP9) oslabitev, podatkovna analitika in priprava dokumentacije za regulativni pregled ter industrializacija obremenitvenega testiranja/ICAAP okvirja.